ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

Ніжинської гімназії № 2

Ніжинської міської ради Чернігівської області

Гімназисти  мають право на:

• навчання впродовж життя та академічну мобільність;

• індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання;

•якісні освітні послуги;

• справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;

• відзначення успіхів у своїй діяльності;

• свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької діяльності тощо;

• безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці;

• повагу людської гідності;

• захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою;

• отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг як особа, яка постраждала від булінгу (цькування), стала його свідком або вчинила булінг (цькування)";

• користування бібліотекою, інфраструктурою закладу;

• доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі;

• особисту або через своїх законних представників участь у громадському самоврядуванні та управлінні закладом освіти.

Гімназисти зобов’язані:

• виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної

доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;

• поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

• відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я тих, хто їх оточує, довкілля;

• дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за його наявності);

• повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб